General ESL Course

Khóa học Bản ngữ 1:1 Filipino 1:1 Bản ngữ Nhóm Filipino Nhóm Lớp học tự chọn Loại phòng 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 8 Tuần 12 Tuần
Native Premium 4 0 1 1 2 (Native Group)
Phòng Đơn $840 $1,440 $1,920 $2,400 $4,800 $7,200
Phòng Đôi-A $770 $1,320 $1,760 $2,200 $4,400 $6,600
Phòng Đôi-B $753 $1,290 $1,720 $2,150 $4,300 $6,450
Phòng Ba $735 $1,260 $1,680 $2,100 $4,200 $6,300
Native Standard(with power review) 1 4 1 1 2 (Native Group)
Phòng Đơn $683 $1,170 $1,560 $1950 $3,900 $5,850
Phòng Đôi-A $613 $1,050 $1,400 $1,750 $3,500 $5,250
Phòng Đôi-B $595 $1,020 $1,360 $1,700 $3,400 $5,100
Phòng Ba $578 $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950
Classic Standard 0 4 1 1 2 (Native Group)
Phòng Đơn $585 $1,002 $1,336 $1,670 $3,340 $5,010
Phòng Đôi-A $515 $882 $1,176 $1,470 $2,940 $4,410
Phòng Đôi-B $497 $852 $1,136 $1,420 $2,840 $4,260
Phòng Ba $480 $822 $1,096 $1,370 $2,740 $4,110
Rapid Course 30/60 2 3 1 0 2 (Native Group)
Phòng Đơn $815 $1,540 NONE
Phòng Đôi-A $745 $1,420
Phòng Đôi-B $728 $1,390
Phòng Ba $710 $1,360
Premium YLE (Young Learners English) 2 3 1 0 2 (Native Group)
Phòng Đơn $770 $1,320 $1,760 $2,200 $4,400 $6,600
Phòng Đôi-A $700 $1,200 $1,600 $2,000 $4,000 $6,000
Phòng Đôi-B $683 $1,170 $1,560 $1,950 $3,900 $5,850
Phòng Ba $665 $1,140 $1,520 $1,900 $3,800 $5,700
Intensive YLE (Young Learners English) 1 4 1 0 2 (Native Group)
Phòng Đơn $718 $1,230 $1,640 $2,050 $4,100 $6,150
Phòng Đôi-A $648 $1,110 $1,480 $1,850 $3,700 $5,550
Phòng Đôi-B $630 $1,080 $1,440 $1,800 $3,600 $5,400
Phòng Ba $613 $1,050 $1,400 $1,750 $3,500 $5,250

Special Course

Khóa học Bản ngữ 1:1 Filipino 1:1 Bản ngữ Nhóm Filipino Nhóm Lớp học tự chọn Loại phòng 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 8 Tuần 12 Tuần
IELTS Standard 0 4 1 1 2 (Native Group)
Phòng Đơn $648 $1,110 $1,480 $1,850 $3,700 $5,550
Phòng Đôi-A $578 $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950
Phòng Đôi-B $560 $960 $1,280 $1,600 $3,200 $4,800
Phòng Ba $543 $930 $1,240 $1,550 $3,100 $4,650
IELTS Sparta 0 4 1 2 2 (Native Group)
Phòng Đơn $683 $1,170 $1,560 $1,950 $3,900 $5,850
Phòng Đôi-A $613 $1,050 $1,400 $1,750 $3,500 $5,250
Phòng Đôi-B $595 $1,020 $1,360 $1,700 $3,400 $5,100
Phòng Ba $578 $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950
IELTS Guarantee 0 4 1 2 2 (Native Group)
Phòng Đơn NONE $5,850
Phòng Đôi-A $5,250
Phòng Đôi-B $5,100
Phòng Ba $4,950
TOEIC Standard 0 4 1 1 2 (Native Group)
Phòng Đơn $648 $1,110 $1,480 NONE
Phòng Đôi-A $578 $990 $1,320
Phòng Đôi-B $560 $960 $1,280
Phòng Ba $543 $930 $1,240
TOEIC Sparta 0 4 1 3 2 (Native Group)
Phòng Đơn $683 $1,170 $1,560 $1,950 $3,900 $5,850
Phòng Đôi-A $613 $1,050 $1,400 $1,750 $3,500 $5,250
Phòng Đôi-B $595 $1,020 $1,360 $1,700 $3,400 $5,100
Phòng Ba $578 $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950
TOEIC Guarantee 0 4 1 3 2 (Native Group)
Phòng Đơn NONE $5,850
Phòng Đôi-A $5,250
Phòng Đôi-B $5,100
Phòng Ba $4,950
TOEFL Standard 0 5 0 0 2 (Native Group)
Phòng Đơn $648 $1,110 $1,480 $1,850 $3,700 $5,550
Phòng Đôi-A $578 $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950
Phòng Đôi-B $560 $960 $1,280 $1,600 $3,200 $4,800
Phòng Ba $543 $930 $1,240 $1,550 $3,100 $4,650
EFB (English for Business) 1 3 1 1 2 (Native Group)
Phòng Đơn $683 $1,170 $1,560 $1,950 $3,900 $5,850
Phòng Đôi-A $613 $1,050 $1,400 $1,750 $3,500 $5,250
Phòng Đôi-B $595 $1,020 $1,360 $1,700 $3,400 $5,100
Phòng Ba $578 $990 $1,320 $1,650 $3,300 $4,950
IFG Program (Pathway) 1 3 1 1 2 (Native Group) Phòng Đơn 20 Weeks: $ 15,500 / 32 weeks: $ 23,000
Phòng Đôi-A
0 4 1 2 2 (Native Group) Phòng Đôi-B
Phòng Ba

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *